duobej-darbininkas geodeze1 plytos-su-cvekais traktorius vamzdis-raudonas vamzdziai vanduo-per-dantukus vandens-propeleriai
2015 02 01

AB „Požemi­niai darbai“ sėkmės receptas: 35 metai patikimumo, patirties, kokybės ir inovacijų

Akcinė bendrovė „Požemi­niai darbai“ – partneris, ku­riuo galima pasitikėti imantis šilumos ūkio ir vandentvarkos objektų statybų, sąvartynų įren­gimo ir uždarymo darbų. Nuo 1980 m. sėkmingai dirbanti įmonė užtikrina, kad darbai būtų atlikti itin kokybiškai ir laiku.

„Statome rytojui!“ – tokį šū­kį pasirinkusi viena didžiausių Lietuvoje vandentvarkos objek­tų statybos, sąvartynų įrengi­mo ir uždarymo, šilumos ūkio veiklą plėtojančių bendrovių „Požeminiai darbai“ jau dau­giau nei trisdešimt penkerius metus kiekvieną die­ną įgyvendina sudėtingiausius projektus ir gerina žmonių gy­venimo sąlygas.

Pagrindinė įmonės veikla – bendrieji statybos darbai, pastatų vidaus ir išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo, šilumos gamy­bos ir tiekimo, pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas, įrenginių paleidimas ir derinimas, inžinerinių tinklų klojimas betranšėjėmis technologijomis.

Įmonės vizitine kortele, rodančia jos galimybes ir darbų koky­bę, gali būti svarbūs Lietuvoje įgyvendinti projektai – Kauno biolo­ginių valymo įrenginių statyba ir Marijampolės regioninio sąvartyno įrengimas.
„Ilgametė patirtis, išugdytas darbuotojų profesionalumas, mo­derni technika ir inovacijos yra kelias, kuriuo mes kuriame ateitį“, – taip įmonės veiklos gaires nusako bendrovės „Požeminiai darbai“ generalinis direktorius Raimondas Baikštys.

Svarbiausios datos ir darbai
Bendrovės „Požeminiai darbai“ istorijos pradžia siekia 1980 me­tus. Siekiant didinti gėlo vandens resursus ir gerinti žmonių gyve­nimo sąlygas tuo laikotarpiu buvo įkurta Kauno požeminių darbų statybos ir remonto valdyba. Nuo 1992 m. veiklą pradėjo akcinė ben­drovė „Požeminiai darbai“. 1997 m. bendrovėje įdiegtas ISO 9001 kokybės standartas.

2006 m. įmonė įgyvendino projektą „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį“. Po metų bendrovėje buvo įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos sistema LST 1977; 2005. Kauno nuotekų biologinio valymo įrenginius 2008 m. valstybinė komisija pripažino tinkamais naudoti. 2010 m. bendro­vė „Požeminiai darbai“ su partneriais nutiesė pirmąją naują šilumos tiekimo trasą Kaune per visą dvidešimties metų nepriklausomybės laikotarpį.

2011 m. bendrovė žengė į Baltarusijos rinką. Baltarusijoje įsteig­ta atstovybė, įkurta antrinė įmonė „Statyba Group“, pasirašyta su­tartis su Gardino miesto komunaline ir gamybine įmone „Grodnovodokanal“ ir valstybine įmone „Belkomtechinvest“.

2012 m. įmonė sėkmingai įvykdė kelis didelės apimties šilumos tiekimo trasų tiesimo projektus: šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimo Tauragės mieste, šilumos tiekimo sistemos patiki­mumo padidinimo Elektrėnų mieste ir šilumos tiekimo trasų Elek­trėnų mieste rekonstravimo. 2012 m. bendrovės atliktų darbų vertė viršijo 22 mln. litų. 71 proc. tais metais įmonės atliktų darbų buvo vandentvarkos srities, 29 proc. – su šilumos ūkiu susiję darbai.

Patirtį bei kokybę vertina ir kolegos
Bendrovę „Požeminiai darbai“ kaip patikimą partnerį vertina ir sričių, kuriose įmonė darbuojasi, ekspertai. 2013 m. bendrovė „Po­žeminiai darbai“ įvardyta tarp rangovų, kuriuos Lietuvos verslo pa­ramos agentūros ekspertai įvertino kaip geriausius.

Šios bendrovės, pasak ekspertų, „išsiskiria aukšta darbų kokybe, darbams priskiria aukštos klasės specialistus, profesionalius statybos vadovus, statybinę techniką ir įrenginius, reikalingus darbams atlikti. Įgyvendinant projektus įmonės paruošia tikslią statybinę techninę ir detaliąją dokumentaciją, vadovaudamiesi normatyvinių aktų reikalavimais.“

„Įmonės stiprybė ir jėga ne visada matuojama žmonių skaičiu­mi, apyvartos milijonais ar stambiais užsakymais. „Požeminių dar­bų“ pavyzdys patvirtina, kad, strategiškai žvelgiant į ateitį ir kryptin­gai įgyvendinant savo siekius, ir vidutinių įmonių kategorijoje esanti įmonė gali būti didelė ir stipri“, – teigė Lietuvos statybininkų asoci­acijos prezidentas Adakras Šeštakauskas.

„Laikmečių kaitą patyrusi bendrovė sugebėjo priimti dabarties iššūkius ir, įdiegusi naujas technologijas, yra pajėgi šiuolaikiškai spręsti su urbanizuotų teritorijų vandentvarkos tinklų atnaujinimu ir plėtra susijusius uždavinius. Modernios technologijos lemia ben­drovės konkurencinius gebėjimus“, – tvirtino Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidentas Artūras Abromavičius.

Kelias į pripažinimą grįstas sąžiningu darbu
Prie įmonės „Požeminiai darbai“ vairo stovintis generalinis di­rektorius R. Baikštys sako, kad įmonės įvertinimai – nuoseklaus ir atsakingo darbo rezultatai. Tokius laimėjimus, anot jo, lemia ir investicijos į pažangiausias technologijas, racionalius inžinerinius sprendimus, sistemingą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir saugias jų darbo sąlygas.

Sėkmingą bendrovės veiklą užtikrina dėmesys ne trumpalaikiam pelnui, o ilgalaikei, nuolatinei verslo plėtros perspektyvai. Bendrovė dirba patikimai, kvalifikuotai ir kokybiškai.
Sparčiai tobulėjant technologijoms, išlaikyti konkurencinę pers­varą padeda šiuolaikiška darbo technika. Bendrovė „Požeminiai darbai“ visiškai apsirūpinusi įvairia sudėtingiems darbams būtina įranga ir mašinomis: nuo ekskavatorių, buldozerių iki savivarčių ir kranų. Įvairių mašinų sukaupta beveik 100. Turimas technikos parkas nuolat atnaujinamas – įsigyjama tik moderniausia technika.

Įgyvendindama įvairius projektus, bendrovė naudoja modernias atvirąsias ir uždarąsias žemės kasimo, sąvartynų įrengimo, betonavimo, šilumos trasų tiesimo technologijas.

Sėkminga veikla – dėl vieningos komandos
Per pastaruosius dešimtmečius bendrovė „Požeminiai darbai“ suformavo kvalifikuotų darbuotojų komandą, randančią tinkamus techninius sprendimus sudėtingiausiems projektams.
Be generalinio direktoriaus Raimondo Baikščio, atskiroms ben­drovės veiklos sritims vadovauja ir patyrę profesionalai: finansų direk­torė Danutė Apolinskienė, statybos direktorius Rimantas Žemaitis, gamybos paruošimo direktorius Edvardas Staršelskis.

Bendrovėje šiuo metu dirba 160 darbuotojų. Vidutinis darbo sta­žo vidurkis įmonėje – penkiolika metų.
Darbuotojų kaita įmonėje ne­didelė. 25 proc. darbuotojų tu­ri aukštąjį išsilavinimą. Ben­drovės „Požeminiai darbai“ darbuotojai tobulina žinias ir įgūdžius kursuose, seminaruo­se, konferencijose.
„Kompanijos bendraminčių kolektyvą sudaro savo srities profesionalai, kurie naujuose iššūkiuose mato galimybes, o ne sunkumus. Vertiname kie­kvieną darbuotoją ir laikomės principo, jog vieninga komanda padeda įmonei sėkmingai vykdyti veiklą“, – sako įmonės vadovas.

Bendrovė dirba už­sienio šalyse (Rygoje, Baltarusi­joje), drauge su užsienio partne­riais įgyvendino nemažai įvairių projektų. Dalyvauja projektuo­se Kipre, Latvijoje, bendradar­biauja su universitetais (KTU, VGTU, VU), profesinio moky­mo įstaigomis. Įmonė yra įsteigusi antrinę bendrovę „Energotiekimas“, kuri teikia šilumos tiekimo ir eksploatavimo paslaugas.
„Požeminiai darbai“ nuolat siekia gerinti savo darbo rezultatus, tobulinti statybos technologijas, diegti modernias, ekologijos ir sau­gos požiūriu pažangias technines naujoves ir kurti tinkamą darbo klimatą. Įteikti apdovanojimai patvirtina, kad bendrovei puikiai se­kasi įgyvendinti savo tikslus.

Artimiausiu metu bendrovė „Požeminiai darbai“ ketina didin­ti teikiamų paslaugų apimtis ir kokybę, išplėtoti veiklą užsienio rin­kose, plėstis kitose statybos darbų srityse.

Bendrovės apdovanojimai:
–    Nacionalinis kokybės prizas 1998 ir 2004 m.
–    Konkurse „Lietuvos metų gaminys“ 2008 m. – 
aukso medalis už Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių išplėtimą, įdiegiant biologi­nio valymo grandį.
–    Konkurse „Lietuvos metų gaminys“ 2008 m. – 
sidabro medalis už naujojo Marijampolės regioninio sąvartyno įrengimą.
–    2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 m. – 
prizas „Sėkmingai dirbanti įmonė“.

Šaltinis: www.estructum.lt